VSEBINA ZA SREDNJI NIVO

Srednji nivo je glede vsebin bolj zahteven, saj je namenjen tistim, ki želijo utrditi svoje teoretično znanje o ekosistemskih storitvah in se naučiti nekaterih načinov uporabe slednjih pri upravljanju z okoljem in teritorialnem razvoju.

Moduli tega nivoja segajo od razumevanja konceptov, povezanih s kartiranjem in ocenjevanjem ekosistemskih storitev, do seznanitve z pristopom projekta AlpES.

A.1) Ekosistemske storitve in njihova povezava z biodiverziteto in človeškimi aktivnostmi

Poglavitne teme so pridobivanje znanja o medsebojni odvisnosti med ekosistemskimi storitvami in dejavniki, kot je biodiverziteta, in načini obravnave koncepta ekonomske ocene koristi ekosistemskih storitev.

A.2) Uporaba ekosistemskih storitev v procesih upravljanja in odločanja

V zadnjem desetletju je bilo v znanstveni literaturi veliko debat o vlogi ekosistemskih storitev v procesih odločanja, ki se nanašajo na upravljanje z okoljem in teritorialni razvoj. Strokovnjaki se strinjajo, da lahko pristop ekosistemskih storitev pomaga posameznikom in institucijam pri prepoznavanju vrednosti narave in, posledično, pri pridobivanju več informacij za boljše investiranje v ohranjanje narave in hkrati ohranjanje človeške blaginje.

B.1) Kaj so ekosistemske storitve?

Ekosistemske storitve so koncept, razvit za podporo našega razumevanja uporabe naravnih virov in upravljanja z njimi. Velik delež človekovega življenja, vključno z zdravjem in blaginjo, je odvisen od storitev, ki jih nudijo ekosistemi in njihovi sestavni deli: voda, zemlja in organizmi, kot tudi pokrajine in okolja ter ostali neopredmeteni elementi, ki so prisotni v naravi in prispevajo k zadostitvi intelektualnih in duhovnih potreb.

B.2) Zakaj so ekosistemske storitve pomembne za našo družbo?

Biodiverziteta, varstvo naravnih virov, ohranjanje okolja itd. so teme, ki zelo vključujejo sodobno družbo. Pogosto merimo svoj odnos s temi elementi samo z vidika “vplivov”. Pristop ekosistemskih storitev dovoljuje bolj celosten pogled, saj predstavlja idejo, da imamo interese ohranjanja sposobnosti narave, da nadaljuje z nudenjem storitev, dobrin in koristi, ki jih potrebujemo za svoje življenje. Na ta način lahko povežemo kakršnokoli izgubo biodiverzitete ali prekinitev kateregakoli ekološkega procesa z zmanjšanjem bogastva, ki ga dobimo od narave.

B.3) Kaj je kartiranje in ocenjevanje ekosistemskih storitev?

Kartiranje ekosistemskih storitev je ustvarjanje kartografske predstavitve ekosistemskih storitev v geografskem prostoru, ki se nanaša na določen čas. Kartiranje je metoda, ki omogoča vizualni dostop do informacij, ki smo jih predhodno pridobili iz procesa ocenjevanja. Ta vizualni prikaz je lahko narejen s pomočjo kazalnikov.

B.4) Kako prikazati oceno ekosistemskih storitev? Kartiranje ekosistemskih storitev

Nekatere interesne skupine se morajo brez znanja o teritorialnem razvoju in upravljanju z okoljem udeležiti procesov odločanja, ki se tiče novega prostorskega načrtovanja, ki vključuje razvoj masovnega turizma, ki bo imel posledice na tradicionalno pokrajino. On/ona predstavlja skupino lokalnih stanovalcev, ki nimajo sredstev za izvajanje dragih študij za prikaz vrednosti njihovega teritorija. Te interesne skupine hočejo na nek način izvedeti več o ekosistemskih storitvah in kako jih lahko uporabljajo pri procesu odločanja. Znati morajo brati zemljevide/karte, ki prikazujejo vrednosti kazalnikov in razumeti morajo nekaj več o tem, kaj kazalniki sploh so. S študijo primera bo razloženo, zakaj so ekonomske storitve pomembno orodje za povzemanje informacij o vrednosti teritorija in njegovih kulturnih značilnosti ter prisotnosti simbolnih vrst rastlin in živali.

I.1 ) Pristop projekta AlpES k ekosistemskim storitvam

Alpe so mozaik teritorijev s specifičnimi naravnimi in socialnoekonomskimi značilnostmi. Ta raznolikost neposredno vpliva na število in kakovost ekosistemskih storitev ter na njihovo medsebojno povezavo. Dodatno sta za alpsko območje značilna reliefna razgibanost in administrativna zapletenost, z veliko državami, ki jih povezuje voda.

I.2) Metode in orodja za kartiranje in ocenjevanje

Definicija kartiranja in ocenjevanja je zelo odvisna od ciljev, ki jih podpirajo in ki spodbujajo razvoj sistema ekosistemskih storitev. Ti so različni med državami projektnih partnerjev, saj nekateri koncepti še posebej ciljajo na denarno ovrednotenje, medtem ko drugi ciljajo na oceno ekosistemov, ki naj bi bili analizirani za različne namene.

I.3 ) Več informacij o kazalnikih ekosistemskih storitev projekta AlpES

V tem modulu bo predstavljen princip kazalnikov projekta AlpES, ki se bo osredotočil na metapodatke, vire in izračune. Najprej moramo razložiti razloge za njihov izbor in nato način kako so ustvarjeni in izračunani. Cilj tega članka je ponuditi jasen vpogled v najpomembnejše AlpES-ovo orodje za ocenjevanje, torej je potrebno razložiti proces od vira podatka do končnih algoritmov. Spodnje besedilo je organizirano v kratke odstavke, ki se nanašajo na vsak korak s povezavami k zunanjimi dokumenti (npr. seznam virov podatkov).

I.4) Instrumenti za implementacijo ekosistemskih storitev

Pri sodelovanju v ali vodenju procesa upravljanja ali odločanja je potrebno imeti osnovne informacije o tem, zakaj so ekosistemske storitve ključni element v državnih politikah in lokalnih strategijah, ki zadevajo upravljanje z okoljem in teritorialni razvoj.